Članci​

Naučno-istraživački članci

Pregled naučno-istraživačkih radova članova portala UMobSa.

Urban mobility index: Case study Sarajevo (2019)​

In this paper, we will analyze the mobility in Sarajevo and calculate the index of urban mobility. The purpose of this paper is to obtain an actual picture of the condition of urban mobility in Sarajevo in relation to other cities in the world. The methodology is based on the 19 criteria that will assess the mobility maturity and performance of Sarajevo in comparison with 84 cities worldwide. 

"These results give us an actual picture of the situation of urban mobility in Sarajevo and provide the basis for starting the rehabilitation of the city's traffic system from an economic point of view and the aspect of a high quality of life for citizens. In the period ahead of us, from the aspect of system development significant efforts will be needed to improve."
Nermin Palić (sa Pavičić, L.)
M.Sc. saobraćaja i komunikacija
"Iz rezultata istraživanja razvidno je da autobusni promet čini značajan udjel u ukupnom cestovnom prometu, a konstrukcijom kojom omogućava prijevoz više putnika, stalnim rastom broja vozila ukupno i autobusa, izazovima koji se postavljaju predstavlja značajan rizik za sigurnost prometa. "
Nermin Palić (sa Doc. dr. Velinov, E., Prof. dr. Vassilev, V.)
M.Sc. saobraćaja i komunikacija

Human resource management in Serbian Railways: challenges and perspectives (2019)​

Railways are facing many challenges in terms of managerial and non-managerial employees’ competences as there is a high need of further investments and development of the human capital within the company. This will require intensive cooperation and involvement of all stakeholders responsible for the strategic restructuring of the company.

Mjere za uspostavljanje sigurnije urbane mobilnosti (2019)​

Prevencije povreda koje su prouzrokovane cestovnim saobraćajem moraju uključivati široki raspon aktivnosti, kao što su razvoj i upravljanje cestovnom infrastrukturom, snabdjevanje sigrunijim vozilima, provedba zakona, planiranje mobilnosti i planiranje okoliša. Kroz ovo istraživanje posebna pažnja bit će posvećena sigurnijoj mobilnosti, te svim aktivnostima koje joj doprinose.

"Krajnje vrijeme je da svi učesnici u saobraćaju kao prioritet sebi postave sigurniju mobilnost i da rade usklađeno kako bi se poboljšali standardi sigurnosti na cestama i smanjio rizik od smrti među korisnicima cesta. U tom kontekstu, ovaj rad daje pregled svih bitnih mjera i aktivnosti koje doprinose povećanju sigurnosti urbane mobilnosti, što je rezultat istraživanja mnogobrojnih literaturnih izvora i praksi koje se uspješno primjenjuju širom svijeta. "
Nermin Palić (sa Prof. VŠ. Peulić, V., Matijević, G.)
M.Sc. saobraćaja i komunikacija
"Iz rezultata istraživanja razvidno je da autobusni promet čini značajan udjel u ukupnom cestovnom prometu, a konstrukcijom kojom omogućava prijevoz više putnika, stalnim rastom broja vozila ukupno i autobusa, izazovima koji se postavljaju predstavlja značajan rizik za sigurnost prometa. "
Nermin Palić (sa Prof. VŠ. Peulić, V., Matijević, G.)
M.Sc. saobraćaja i komunikacija

Značaj, pravni okviri i stanje sigurnosti prijevoza putnika autobusima na području Požeško - slavonske županije (2018)​

U radu se analizira značaj, pravni okviri i utjecaj sigurnosti u sustavu autobusnog prijevoza na području Požeško-slavonske županije i utjecaj stanja sigurnosti na kvalitetu prijevozne usluge. Naglašene su važnosti autobusnog prijevoza te značaj kvalitetne sigurnosti u cestovnom prometu kao preduvjeta za uspješan logistički zadatak prijevoza putnika.

Valorization of intermodal logistics corridor in Bosnia and Herzegovina in function of regional development (2018)​

The aim of this paper is to propose an intermodal logistics Corridor Vc, relying on the European Union transport policy, which will be in the function of regional development. The main goal is to analyze a potential route of freight intermodal transport between the ports of Ploče and Brčko in order to popularize this intermodal line at the international level.

"By valuing and comparing with other alternative goods flows, it has been established that this intermodal logistic corridor would have great advantages over existing routes, reflected in shorter transport times, lower transport costs and environmentally acceptable results. We can conclude that revival of the suggested framework of intermodal logistic Corridor Vc has the potential to contribute regional development in BiH and beyond."
Nermin Palić
M.Sc. saobraćaja i komunikacija
"In this paper, it has been found that in order to create better urban mobility for passengers and goods, there is a significant growth of organization (integration) of transport services for 71%, traffic safety 63%, and environment impacts of 57%, which is also logical, because, together with infrastructure, they represent the foundation for a quality and safe urban mobility."
Nermin Palić (sa Red. Prof. dr. Mehanović, M.)
M.Sc. saobraćaja i komunikacija

A model of managing the urban mobility planning process (2018)

The subject of research in this paper is the planning of urban mobility development in the narrow part of Sarajevo using a model based on the growth matrix. Based on the analysis of supply and demand of the city traffic system, good practices in sustainable urban mobility and existing strategies and development plans, a model for managing the whole planning process of sustainable urban mobility of the city traffic system in Sarajevo by 2026 can be proposed.

Savremene metode kontrole i upravljanja saobraćajem u cilju postizanja bezbjednih puteva i mobilnosti (2018)

Cilj ovog rada jeste dati sažet prikaz savremenih metoda i popratnih aktivnosti koje mogu da nalažu i sprovode organizacione jedinice u svrhu postizanja bolje bezbjednost puteva i mobilnosti iz oblasti: planiranja i projektovanja sigurnijih puteva, preventivne aktivnosti na postojećim putevima, smanjivanja broja opasnih mjesta, poboljšanja održavanja puteva, izgradnje infrastrukture za ugrožene učesnike u saobraćaju i regulacije saobraćaja kroz održivu mobilnost.

"Temeljna misao je unaprijed drastično smanjiti vjerojatnoću nastanka nezgoda, kroz pravilnu primjenu metoda kontrole i upravljanja saobraćajem. Saobraćajne nezgode će se i dalje dešavati, međutim pravilnim upravljanjem sigurnosti saobraćaja može se doprinijeti da teže povrede budu svedene gotovo na minimum."
Nermin Palić (sa Red. Prof. dr. Lindov, O.)
M.Sc. saobraćaja i komunikacija
"Model pokazuje da u budućnosti samo adekvatno izgrađen, optimalno struktuisan i organizovan sistem kretanja stanovnika u gradovima, koji se zasniva na sinergijskom djelovanju svih relevantnih elemenata ponude i potražnje, može uticati na razvoj mobilnosti putnika u gradskim sredinama."
Nermin Palić (sa Red. Prof. dr. Mehanović, M.)
M.Sc. saobraćaja i komunikacija

Mjesto infrastrukture u valorizaciji uticaja aspekata potražnje i ponude na mobilnost putnika u gradskim sredinama (2018)

U radu je predstavljen postupak vrednovanja kojim se od više predloženih rješenja odabira najpovoljnije u odnosu na postavljene ciljeve, kriterijume kao i efekte i uloženih sredstva, sa osvrtom na efekte ulaganja u infrastrukturu.

Analiza sigurnosti cestovnog saobraćaja na mreži saobraćajnica na području Zeničko – dobojskog kantona u periodu 2010 – 2015 (2017)

Cilj ovog rada je prikazati karakteristike sigurnosti cestovnog saobraćaja na području Zeničko-dobojskog kantona, analizirati uzroke nastajanja saobraćajnih nezgoda, te na osnovu izvršene analize predložiti mjere kako bi se ove negativne pojave svele na minimum, te na taj način dobili cestovnu mrežu koja zadovoljava evropske norme.

"Prvi korak ka smanjenju broja saobraćajnih nesreća jeste izrada strategije sigurnosti saobraćaja Zeničko-dobojskog kantona, koja bi trebala da sadrži popis važeće legislative, viziju, misiju, ciljeve, aktuelno stanje sigurnosti saobraćaja na nivou ZDK i osnovne strategijske pravce sigurnosti saobraćaja sukladno „Dekadi akcije za cestovnu sigurnost 2011-2020.“"
Nermin Palić (sa Mujezinović, S., Pavičić, L.)
M.Sc. saobraćaja i komunikacija
"Proračunom i definisanjem statičkih i dinamičkih elemenata JGP-a ostvarena su sljedeća poboljšanja: povećanje dostupnosti građana do JGP-a; povećanje frekvencija vožnji na linijama; predstavljena nova ponuda u sistemu plaćanja uz smanjenje cijene prevoza (što će povećati konkurentnost u odnosu na taxi prevoznike) i bolja organizacija rada JGP-a u Mostaru."
Nermin Palić
M.Sc. saobraćaja i komunikacija

Opravdanost uvođenja novih autobuskih linija i reorganizacija JGP-a na užoj teritoriji grada Mostara (2015)

U ovom radu nastoji se na osnovu socioekeonmskih podataka, poadtaka o namjeni površina, predviđenog društveno ekonomskog razvoja, podataka preuzetih iz postojećih istraživanja (O-D ankete, ankete o kvaliteti JGP-a) i predviđene prevozne potražnje, opravdati uvođenje novih autobuskih linija JGP-a na užoj teritoriji grada Mostara.

Analiza saobraćajnog sistema u Sarajevu s ciljem usmjeravanja njegovog daljeg razvoja po evropskim standardima (2015)

Cilj ove analize je ustanovljavanje stvarnog stanja saobraćajnog sistema u Sarajevu, te na primjerima drugih razvijenih gradova pronaći adekvatna i provjerena rješenja za saniranje saobraćajne problematike grada.

"U ovoj analizi vidjeli smo da svi evropski gradovi poklanjanju veliku pozornost kvaliteti javnog prevoza putnika i izgradnji biciklističke infrastrukture, te da je to smjer razvoja saobraćaja kojeg treba slijediti Sarajevo."
Nermin Palić
M.Sc. saobraćaja i komunikacija
"With the appropriate research and list of surveys it was found that there are certain disadvantages, dissatisfactions and citizen needs for the improvement of public transport services in Mostar's Urban Public Transportation (UPB). "
Nermin Palić (sa Red. Prof. dr. Mehanović, M.)
M.Sc. saobraćaja i komunikacija

Modeling of Supply and Demand in City Public Transport of Passengers in Mostar (2014)

The main goal of this research is the improvement and further development of the system of urban public passenger transportation, which should follow the development of the city and establishment of a better relationship between transport demand and supply of urban public transport system in Mostar.

Želite postati koautor nekog naučno-istraživačkog ili stručnog rada iz obasti saobraćaja?