Materijal za učenje

PLANIRANJE SAOBRAĆAJA U GRADOVIMA sa primjerima iz prakse (2015)​

Planiranje saobraćaja predstavlja integralni dio šireg procesa planiranja. Saobraćajno planiranje mora biti sagledano u interakciji s planiranjem namjene površina što zahtijeva multidisciplinarni pristup analizi i jasnoj viziji tipa grada ili zajednice u kojoj želimo živjeti. Vrši se da bi se obezbijedila propusna moć gradskih saobraćajnica i osigurao prevoz svih građana do željene lokacije u gradu u kojem žive.

"Knjiga „Planiranje saobraćaja u gradovima (sa primjerima iz prakse)“ nastala je kao rezultat višegodišnjeg istraživanja u području planiranja saobraćaja. Kroz devet poglavlja u ovoj knjizi obuhvaćen je cjelokupan postupak planiranja saobraćaja u jednom gradu. Pored teoretskih činjenica prikazani su i primjeri na konkretnim slučajevima."
Nermin Palić
M.Sc. saobraćaja i komunikacija

Želite postati koautor nekog naučno-istraživačkog ili stručnog rada iz obasti saobraćaja ili objaviti knjigu?